فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

سوالات نظریه ها و مبانی خطی مشی گذاری دولتی آمادگی ارشد و دکتری

سوالات نظریه ها و مبانی خطی مشی گذاری دولتی آمادگی ارشد و دکتری

قیمت : 39,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی(دکتری و ارشد)

سوالات نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی(دکتری و ارشد)

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه ، رتبه شغلي و طبقه تشویقی

ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه ، رتبه شغلي و طبقه تشویقی

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل